Nyttige oplysninger:

 Telefonnumre til personale og menighedsrådformand findes under menu: "Kontakt" - klik hér ...

Barnedåb:

Dåb foregår ved højmesser i kirken, f.eks. ved de store kirkehøjtider 1. søndag i advent, påske og pinse. Fra marts til december er der sædvanligvis højmesse én gang om måneden. 

Bryllup:

Vielser i Nyord kirke

Det er muligt for et begrænset antal brudepar at blive viet på Nyord. Det er primært for par som har slægtsmæssig, kirkelig eller lokal tilknytning til Nyord/Møn. Er efterspørgslen større end mulighederne, kan man evt. blive skrevet på venteliste.

Par som bor uden for Vordingborg provsti betaler kr. 3000, som dækker lønudgifter til kirkepersonalet. En af parterne i parret skal være medlem af Den danske Folkekirke.

Henvendelse til kirkekontoret i Stege for yderligere oplysninger på: https://sogn.dk/stege/

Praktisk ved bryllupper: Bryllupsgæster bedes benytte P-pladsen uden for byen. Vi henstiller til, at der bruges hele korn eller fuglefrø til at kaste efter brudeparret i stedet for ris. 

Begravelse eller bisættelse:

Begravelse eller bisættelse fra Nyord Kirke kan aftales med bedemand. Bedemanden aftaler herefter forløbet med præst, kirketjener og graver.
Man kan også kontakte præsten, som vejleder om forløbet.

Nyord Kirkegård:

Nyord Kirkegård ligger i det nordøstlige hjørne af den høje del af Nyord. Gravstedets placering aftales med kirkegårdsværge Runa Stolt Hellesøe, som også kan kontaktes vedr. vilkår og priser.

Det er muligt at blive begravet eller få nedsat en urne på Nyord Kirkegård uanset hvor selve begravelsen eller bisættelsen er blevet holdt. 

Vaskehuset:

I forbindelse med Nyord Kirke ligger "Vaskehuset" som er sognets menighedshus. Vaskehuset er indrettet med et mødelokale, et tekøkken og et handicaptoilet. Huset bruges til menighedsrådsmøder, og som facilitet i forbindelse med kirkelige handlinger, til omklædning og lignende.

Nyords mange foreninger bruger Vaskehuset til møder og små-arrangementer. Andre har også mulighed for at låne Vaskehuset til møder og lignede. Der afregnes for el og rengøring.

Kontaktperson for Vaskehuset er Runa Stolt Hellesøe

Kontaktinfo - se under menu "kontakt"

Kirken er åben:

Fra solen ringes op til den ringes ned. I sommertiden fra 7.00 til 19.00, - i vintertiden fra 8.00 til 17.00.

Ramper til kørestoltsbrugere:

I kirkens våbenhus står ramper, så kørestolsbrugere kan komme ind i kirken.

Overnatning:

På foranledning præciseres det, at overnatning ikke er mulig i hverken kirken eller menighedshuset "Vaskehuset".

Parkering:

Biler skal parkeres på parkeringspladsen uden for byen. Der er ca. 100 meter fra P-pladsen til kirken.

 


Links:

Lyt til danske salmer

Stege Kirkes hjemmeside

Keldby og Magleby kirkers hjemmeside

Damsholte Kirkes hjemmeside

Fanefjord og Bogø sognes hjemmeside

Stege-Vordingborg Provsti

Roskilde Stift

Kirkeministeriet

 

Salmer på nettet - til glæde og inspiration

Menighedrådet har besluttet at støtte hjemmesiden www.lyttildanskesalmer.dk/

Initiativtagerne til hjemmesiden skriver blandt andet: "Denne hjemmeside er opstået ud fra et ønske om at skabe et sted på nettet, hvor man kan høre alle salmerne fra Den Danske Salmebog indsunget i deres fulde længde.

 

VEDTÆGT

for

Nyord Kirkegård, Kirkegårdsvej, 4780 Stege  

Stege-Vordingborg Provsti, Vordingborg kommune, Roskilde Stift

 

A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1. Kirkegården bestyres af Nyord menighedsråd.

§ 2. Henvendelser vedrørende kirkegården, herunder spørgsmål om erhvervelse eller fornyelse af brugsret, spørgsmål vedrørende nedsættelse af kister og urner samt klager vedrørende kirkegårdens drift m.v. rettes til Kirkeværge Runa Stolt Hellesøe, tlf. 24224748, e-mail:mail@runas.dk

B: Gravsteder

§ 3. Den bestående tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares.

§ 4. Størrelsen på et kistegravsted skal være 1,10 x 2,20 meter.

§ 5. Størrelsen på et urnegravsted er 1 x 1 meter.

§ 6. For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 2. Gravstedsindehaveren skal sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en fare for hverken ansatte eller besøgende – hvis det er over 60 cm i højden, og ikke kan tåle en belastning i form af et træk/skub øverst på monumentet uden at vælte, skal det sikres ved tapning.

C. Gravstedernes indhegning

§ 7. Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end hæk af taks eller buksbom.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige af gravstedsindehaveren.

D: Bestemmelser vedrørende de enkelte afdelinger

§ 8. Kirkegården kan tilbyde følgende gravstedsformer:

1) Anonym urnefællesgrav: er beliggende i kirkegårdens nordøstlige hjørne. Gravstederne er udlagt i græs. Blomster og lignende må kun placeres ved korset på plænen. Der er obligatorisk vedligeholdelse.

2) Urnegravsted med mindre sten/plade er fordelt over hele kirkegården. Gravstederne er udlagt i græs og ikke indhegnet. Der må på gravstedet sættes en mindre sten/plade på max. 50x40 cm. Blomster og lignende må placeres ved stenen der må dog ikke plantes. Der er obligatorisk vedligeholdelse.

3) Den øvrige del af kirkegården er en blanding af kiste- og urnegravsteder, hvor belægningen (græs/perlesten/jord) varierer - kontakt kirkeværge ved spørgsmål derom. Vedligeholdelse af selve gravstedet påhviler gravstedsindehaveren, medmindre der mod betaling indgås en aftale med menighedsrådet.

E: Fredningstider

§ 9. Fredningstiden for et kistegravsted er 30 år.

Stk. 2. Fredningstiden for et gravsted, hvor der er nedsat en kiste af vanskeligt nedbrydeligt materiale som fx egetræ eller zink, er 40 år.

§ 10. Fredningstiden for et urnegravsted er 10 år.

F: Erhvervelse af gravsted

§ 10 a. Når der udlægges et gravsted, sørger menighedsrådet for, at der udfærdiges et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet sørger menighedsrådet for, at der sker påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 11. Begæring om erhvervelse af brugsret til et gravsted skal imødekommes til begravelse af en person som:

1) har bopæl i sognet

2) er udensognsboende og har en særlig tilknytning til sognet eller kirkegården.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves brugsret til et gravsted til begravelse af andre udensognsboende. Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt af hensyn til den nuværende eller fremtidige betjening af sognets beboere.

§ 12. Retten til udlægning af et gravsted i medfør af § 10 omfatter erhvervelse af brugsret for en fredningsperiode til et gravsted med én gravplads - hvis der er efterlevende ægtefælle eller registreret partner, dog med to gravpladser. Stk. 2. Gravsteder kan udlægges med indtil 3 gravpladser. Stk. 3. Erhvervelse af et gravsted kan ske for mere end én brugsperiode, dog aldrig længere end 60 år. Ved aftalens indgåelse skal der betales for erhvervelse og vedligeholdelse for samtlige brugsperioder. Stk. 4. Der kan erhverves brugsret til et gravsted, selvom der ikke aktuelt er en begravelse.

§ 13. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten til gravsted forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

§ 14. Gravstedsretten kan kun overdrages til andre med menighedsrådets samtykke.

G. Fornyelse af gravsted

§ 15. Når brugsretten til et gravsted udløber, har indehaveren ret til at få fornyet brugsretten til gravstedet. Retten til at forny brugsretten til et gravsted kan begrænses, hvis en af provstiudvalgets godkendt reguleringsplan inddrager gravstedet helt eller delvist. Stk. 2. Har indehaveren af brugsretten til et gravsted ikke henvendt sig 2 mdr. før brugsperiodens udløb, sender menighedsrådet en påmindelse om, at brugsretten udløber og at der er mulighed for at forny brugsretten til gravstedet, og at henvendelse herom skal ske til menighedsrådet snarest og senest før brugsperiodens udløb. Stk. 3. Hvis indehaveren ikke henvender sig inden svarfristens udløb, sender menighedsrådet en ny påmindelse, hvoraf det fremgår, at hvis menighedsrådet ikke har modtaget ønske om fornyelse af brugsretten til gravstedet inden brugsperiodens udløb, overgår gravstedet til kirkegården, og at indehaveren har ret til - i op til 2 mdr. efter gravstedets udløbsdato - at fjerne planter og gravminder.

§ 16. Modtager menighedsrådet meddelelse om, at gravstedet ikke ønskes fornyet, underskriver gravstedsindehaveren en erklæring hvoraf fremgår, at gravstedsindehaveren handler på vegne af samtlige brugsberettigede, og at alle er enige om dispositionen. Stk. 2. Hvis menighedsrådet ikke modtager den i stk. 1, nævnte erklæring, placeres et skilt på gravstedet med oplysning om, at gravstedet er hjemfaldet, og at pårørende kan henvende sig til menighedsrådet. Har ingen henvendt sig efter 2 mdr, kan gravstedet nedlægges.

H. Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17. Menighedsrådet sørger for vedligeholdelsen af kirkegårdens fælles indhegning, arealer og adgangsveje samt eventuelle bygninger på kirkegårdens fællesarealer. Menighedsrådet sørger endvidere for vedligeholdelsen af alle indhegninger af gravsteder.

§ 18. For anonym fællesgrav og urnegravsteder med mindre sten/plade gælder, at der i forbindelse med erhvervelsen af et gravsted samtidig skal indgås en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.

§ 19. Vedligeholdelsen af de øvrige gravsteder på kirkegården påhviler gravstedsindehaveren, medmindre der indgås en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.

§ 20. Den, der har brugsret til et gravsted, skal sørge for, at gravstedet bliver holdt i sømmelig stand. Stk. 2. Opfyldes pligten til at holde gravstedet i sømmelig stand ikke, sender menighedsrådet en påmindelse til gravstedsindehaveren om at få bragt forholdet i orden inden 1 mdr.. Af påmindelsen fremgår, at hvis forholdene ikke bringes i orden, vil gravstedet blive ryddet. Af påmindelsen fremgår endvidere, at menighedsrådet mod betaling kan overtage vedligeholdelsen af gravstedet, og at gravstedsindehaveren skal kontakte menighedsrådet inden fristens udløb, hvis der ønskes indgået en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelse. Stk. 3. Hvis gravstedsindehaveren ikke har bragt forholdene i orden eller henvendt sig ved fristens udløb, sættes et skilt på gravstedet, hvor gravstedsindehaveren opfordres til at henvende sig til menighedsrådet indenfor 2 mdr. Stk. 4. Henvender gravstedsindehaveren sig ikke inden for fristens udløb, kan menighedsrådet rydde gravstedet.

§ 21. Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk og vold eller lignende.

 J. Takster

§ 22. Takster for erhvervelse og fornyelse af brugsret til gravsteder samt takster for vedligeholdelse af gravsteder og andre ydelser m.v. fremgår af kirkegårdens takstblad, som kan ses på www.nyordkirke.dk